Syfte

Torsten Anderssons stiftelse instiftades den 4 januari 2007 av konstnären. Önskan var att stiftelsen i första hand skall omhänderta och förvalta de konstverk som han överlämnat till stiftelsen så att de hålls samlade inför framtiden samt att tillhandahålla verk och vetenskapligt material till konstvetenskaplig forskning rörande svensk nutidskonst, i synnerhet stiftarens konstnärliga verksamhet.

Varje år arrangeras en utställning i Benarp, platsen för Torsten Anderssons bostad och ateljé. Utställningen äger rum under en dag, den 6 juni – konstnärens födelsedag.

Styrelse

  • John Peter Nilsson, ordförande
  • Bengt Adlers, ledamot
  • Gert Andersson, ledamot
  • Lars Nittve, ledamot
  • Curt Sjödell, ledamot
  • Johannes Andersson, suppleant
  • Paul Fägerskiöld, suppleant
  • Susanne Forsman, adjungerad ledamot

Stadgar

§ 1

Stiftelsens ändamål skall vara att öka intresset för och främja vetenskaplig forskning avseende nutida svensk konst och då särskilt Stiftarens konstnärliga verksamhet.

§ 2

Stiftelsen skall uppfylla sitt ändamål genom att omhänderta och förvalta de av Stiftaren till stiftelsen överlämnade konstverken så att dessa hålls samlade för framtiden, i första hand i den till stiftelsen bortgivna ateljébyggnaden.

Stiftelsen skall också kunna tillhandahålla verk och vetenskapligt material till konstvetenskapligt ändamål.

Stiftelsens konstsamling skall kunna visas på plats i ateljébyggnaden efter särskilt beslut av styrelsen. Stiftaren skall så länge han är i livet lämna sitt godkännande till sådan visning. Stiftarens önskemål är att visning för den konstintresserade allmänheten i första hand äger rum en gång om året, den 6 juni.

Stiftelsen skall också kunna låna ut hela eller delar av samlingen till museer eller motsvarande utställningsarrangör för visning.

§ 3

Konstverk som tillhör huvudsamlingen får inte säljas utan särskilt tillstånd av den myndighet som utövar tillsyn över stiftelser.

Konstverk ur lagersamlingen skall förvaras i härför avsett utrymme i ateljén. Dessa konstverk skall kunna säljas efter beslut av stiftelsens styrelse. Försäljning kan ske till enskild som visat intresse för att köpa men kan också ske genom galleri, konsthandel eller på kvalitetsauktion. Beslut om försäljning och verkställd försäljning skall protokollföras. Likvid för försålda konstverk ur lagersamlingen skall användas för bestridande av stiftelsens driftskostnader.

§ 4

Stiftelsen skall kunna ta emot anslag, bidrag, donationer och andra medel från fysiska eller juridiska personer som vill stödja stiftelsens ändamål. Sådana medel skall ingå i stiftelseförmögenheten. Styrelsen äger dock rätt att tacka nej till donation som är förenad med villkor som inte anse förenliga med stiftelsens ändamål eller på annat sätt anses olämplig.

§ 5

Förvaltningen av stiftelsens likvida medel, konstverk, ateljébyggnad och övriga tillgångar skall ske på ett för stiftelsens ändamål och verksamhet anpassat sätt. Konstverk och ateljébyggnad skall hållas försäkrade men i begränsad omfattning. Underhållet av ateljébyggnaden får inte bli eftersatt. Stiftarens avsikt är att denna skall vara välskött och ha ett prydligt inre och yttre.

§ 6

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av tre till fem ordinarie ledamöter och två till fem
suppleanter. Stiftaren är självskriven ledamot så länge han själv önskar det. Övriga styrelseledamöter utses första gången av Stiftaren. Därefter förnyar stiftelsen sig själv.

Styrelsen utser inom sig ordförande och övriga funktioner.

Till styrelsen kan vid behov adjungeras personer med särskild kunskap och intresse för de områden som ryms inom stiftelsens ändamål.

Stiftelsens styrelse är beslutsför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Vid frågor som kräver enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ekonomisk ersättning till styrelsens ledamöter för t ex resor eller särskilt betungande arbetsuppgifter kan utgå efter beslut av styrelsen.

§ 7

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 8

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 9

Stiftelsens styrelse utser revisor för stiftelsen. Revisorn skall vara godkänd eller auktoriserad revisor.

§ 10

Stiftelsens styrelse skall ha säte i Skåne län.
Stiftelsen skall från och med Stiftarens frånfälle stå under tillsyn av länsstyrelsen i detta län.

§ 11

Stiftelsens styrelse äger efter samråd med Stiftaren, utan tillstånd från myndighet, ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en föreskrift i förordnandet som angår annan fråga än stiftelsens ändamål. För att ett sådant beslut skall bli gällande fordras att en enhällig styrelse biträtt ändringsförslaget.

Ändring av stiftelsens ändamål eller beslut om upplösning av stiftelsen kräver myndighets tillstånd.

I händelse av stiftelsens upplösning skall svenska museer och andra likvärdiga offentliga institutioner eller liknande beredas tillfälle att efter styrelsens medgivande välja konstverk ur stiftelsens samlingar. Om konstverk härefter återstår skall dessa hembjudas stiftarens laga arvingar. Detsamma skall gälla stiftelsens ateljébyggnad.

Benarp den 4 januari 2007
Torsten Andersson

Adress

Torsten Anderssons stiftelse
c/o Carnegie Investment Bank AB
Att. Susanne Forsman
103 38 Stockholm
susanne.forsman@carnegie.se
stiftelsen@torstenandersson.com